001101 Kamerkrant / Kamer van Koophandel Zuid-Limburg

Column

Dialect

De interntionale contacten tussen bedriiven in de euregio zijn nog steeds erg beperkt, ondanks aile goede bedoelingen om daar verandering in te brengen. Over en weer weten bedrijven heel weinig van wat er aan de andere kant van de grens gebeurt en welke bedrijven daar zitten. Onbekend maakt onbemind. Natuuriijk lopen de belastingsystemen sterk uiteen. Culturen zijn niet hetzelfde. Voorschriften ziin vaak onvergelijkbaar. En de taal is onders. Duideiijk is dat informatiepunten voor grensoverschrijdende samenwerking of fiscale zaken nuttige inforrnatie kunnen aandragen wanneer je in het buitenland gaat werken of investeren. Veel von de genoemde verschillen zijn alleen op landeliik niveau te veranderen. De lobby daarvoor moeten we versterken. Er is echter één onderwerp dot we zelf makkeiijk aan kunnen pakken. Daorbij zijn nadelen om te turnen tot voordelen: ons dialect.

Nog steeds geldt dat te weinig ondernemers in de euregio elkaars officiële talen goed spreken. Dat belemmert de samenwerking over de grenzen heen, ondanks het feit dot in Duitsland steeds meer Nederlands wordt onderwezen op school, Echter, ik merk telkens dat de dialecten die we in de euregio spreken, heel goed gevolgd kunnen worden aan de verschillende kanten van de grenzen. Kortom, de euregionale samenwerking tussen ondernemers kan heel goed gestimuleerd worden door ervoor te zorgen dat zij meer in het dialect met elkaar cornmuniceren. De Kamers van Koophandel doen er goed aon, een cursus euregioncle ondernemerstaal te ontwikkelen qebaseerd op het dialect. Een soort Euregionaal Ondernemers Esperanto dus.

De eerste deelnemer is er al en dat ben ik.
Wie doet mee?

Hans Kasper, directeur ETIL en hoogleraar UM