Statenvragen over WLD 
 
ECHT 05 02 2001- De Partij Nieuw Limburg heeft GS een aantal vragen gesteld over het Woordenboek Limburgse Dialecten (WLD). Hieraan wordt al meer dan twintig jaar gewerkt - aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het eerste deel verscheen in 1983. De provincie subsidieert dit woordenboek voor een groot deel - via het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL). De PNL wil onder meer weten hoever het woordenboek gevorderd is, en of het SHCL "wel op een doelmatige en doeltreffende wijze" toezicht kon houden op de voortgang van het werk. Meer informatie over het WLD biedt onze rubriek Woordenboeken. (jieronder de tekst van de vragen)
 
Echt, 5 februari 2001
Aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Geacht College,

In de vergadering van PS van vrijdag 26 januari heb ik een aantal prangende vragen gesteld met betrekking tot de financiering en voortgang van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). Uw College gaf hierop geen antwoord omdat dit, volgens de gedeputeerde Eurlings, niet aan de orde was. Derhalve deze vragen ex artikel 21 R.v.O.

In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 17 september 1987 werd een subsidie van ƒ.466.000,-- beschikbaar gesteld aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) ter versnelling van het project ‘Woordenboek van Limburgse Dialecten’ (WLD). Dit woordenboek is geen traditioneel woordenboek. Het betreft woorden die verband houden met de taal zoals die gebruikt worden en werden in ambachtelijke beroepen. Per beroep zou een deel worden opgezet.

Ook bij het voorstel in 1987 werden procedurefouten gemaakt en werd uitgesproken dat dit nooit meer zal gebeuren. Volgens dat statenbesluit diende het project in 1993 voor 60% (18 afleveringen) gereed te zijn, en voor 50% in druk verschenen te zijn. Jaarlijks dient een begroting en werkplan (met meerjarenplanning) te worden ingediend, alsmede een afrekening en verantwoording van het aantal gereedgekomen (en in druk verschenen) afleveringen over het voorafgaande jaar.

In de vergadering van PS van 9 juli 1999 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming het volgende voorstel van GS aangenomen:

"Voorstel om voor de afronding van de delen 1 en 2 van het Woordenboek van de Limburgse dialecten een subsidie van maximaal ƒ. 137.600 en voor de afronding van deel 3 van dat woordenboek een subsidie van maximaal ƒ. 200.000 beschikbaar te stellen, met ontwerpbesluit".

De jaren dat ik in de Staten werk, heb ik geen enkele informatie en verantwoording over deze gelden gezien. Gelet op het voorgaande en op hetgeen besloten is in de vergadering van PS van 26 januari ’01, stel ik de volgende vragen:

  1. Kunt U in chronologische volgorde aangeven hoeveel kredieten beschikbaar gesteld zijn voor het werken aan en de realisering van het WLD?
  2. Wie werkt aan het WLD en onder wiens verantwoordelijkheid?
  3. Wat is tot heden gepresteerd? Hoeveel delen zijn gerealiseerd? Waar kan men ze kopen?
  4. Wat is het verschil tussen 30 afleveringen en 3 delen?
  5. Hoeveel uren zijn aan het WLD gewerkt en welk uurtarief werd gehanteerd?
  6. Kon SHCL wel op een doelmatige en doeltreffende wijze toezicht houden op de voortgang?
  7. Is er vanaf 1987 jaarlijks een begroting en een werkplan ingediend?

Met vriendelijke groet,
Fons Zinken