GEHARREWAR ROND
STREEKTAALFUNCTIONARIS
DUURT VOORT 

dinsdag 09 01 2000 MAASTRICHT - Er wordt binnen de Limburgse politiek nog steeds gebakkeleid over het aanstellen van een streektaalfunctionaris. Op voorstel van de Partij Nieuw Limburg (PNL) hebben provinciale staten van Limburg begin september 2000 vrijwel unaniem besloten "een onafhankelijk opererende streektaalfunctionaris" aan te stellen. Vrijdag aanstaande - vier maanden later - dient de Commissie Welzijn en Cultuur van Provinciale Staten zich allereerst uit te spreken over de gevolgde procedure voor de keuze van een streektaalfunctionaris. De vereniging Veldeke immers plaatste afgelopen zomer in haar ledenblad al een soort sollicitatie, en de Staten wordt nu voorgesteld - zo staat in de stukken - "op korte termijn over te gaan tot aanstelling van een streektaalfunctionaris op basis van de voordracht van Veldeke Limburg." 
 
Opvallend lijkt dat de ideeën van Veldeke over de taak van de streektaalfunctionaris en die voor de in te stellen Raod veur 't Limburgs niet belangrijk zijn voor de oordeelsvorming van de statenleden. De mening van Veldeke ontbreekt immers in de bij de stukken gevoegde bijlagen. Veldeke is wel gehoord door een commissie die Gedeputeerde Staten moest adviseren over deze langzamerhand penibele aangelegenheid, maar ook uit het verslag van de commissie blijkt niets over de ideeën van Veldeke.
 
De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de universiteiten van Leuven en Nijmegen, plus afgevaardigden van de beide provincies Limburg. Volgens het advies van deze commissie dient de per 1 januari 2001 in te stellen Raod veur 't Limburgs uit vijf leden te bestaan, en wel vertegenwoordigers van de twee bovengenoemde universiteiten en provincies, plus als vijfde lid iemand van Veldeke.
 
De Raod veur 't Limburgs blijkt vooral "een begeleidingscommissie Streektaalfunctionaris" te zijn, zo zeggen GS van Limburg. De functie van die streektaalfunctionaris is ook maar minimaal omschreven. Hij/zij moet "op professionele basis activiteiten en projecten ontwikkelen, die erop gericht zijn het Limburgs en zijn dialecten bij brede lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren, door middel van een structurele aanpak levend te houden."
In ons archief staan een groot aantal stukken over deze kwestie. Lees hiervoor o.m. het artikel 'gerommel aan het Limburgs taalfront'. Binnenkort publiceren we het volledig advies.
Zoals verder in ons archief te lezen valt heeft L1-Radio vorig jaar al meegedeeld dat dr. Pierre Bakkes uit Roermond de eerste streektaalfunctionaris wordt. Hij doet dat - blijkt uit de statenstukken - tot eind 2003. Daarna - zo adviseert de adviescommissie - "zou de functionaris die thans belast is met de afronding van het project Woordenboek Limburgse Dialecten, na gebleken geschiktheid, deze functie kunnen vervullen." Dat is drs. H.H.A. van de Wijngaard, woonachtig te Groesbeek.