DOL, stichting dialect- en cultuuronderwijs Limburg

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
en aan de fracties van de Politieke Partijen
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Heerlen, 11 januari 2001

L.S.,

Op woensdag 10 januari 's avonds om 21 uur kregen wij een kopie het Voorstel, kenmerk 00/55576F met als onderwerp Streektaalfunctionaris en Begeleidingscommissie "Raod veur 't Limburgs'. Wij willen n.a.v. dit Voorstel het volgende onder uw aandacht brengen:

1. Zoals u hebt kunnen lezen in ons schrijven van 15 december 2000, zijn wij het niet eens met de wijze waarop een en ander tot stand is gekomen. Zie ook brief 12 september 2000 aan Mr. BJM Van Voorst tot Voorst en brief 13 september aan het College van GS. Tot onze spijt hebben wij nog steeds niets van de Provincie mogen vernemen.

2. Helaas hebben de betrokkenen bezig met het Advies niet de moeite genomen om, hoewel toegezegd, zowel de St. DOL als andere derden, hierover in te lichten en hen een exemplaar van Advies inzake doen toekomen.

3. Wat betreft de inhoud van het Advies stelt het bestuur van de Stichting Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg dat er pertinente onwaarheden staan in de toelichtingen onder 4.2 en 4.3.

4. Gelezen onze brieven en het Voorstel zoals nu voor u liggen, tot stand gekomen op een zeer ondemocratische wijze, op een manier van handelen waarvoor elke politicus zich zou moeten schamen, zijn wij het met Advies zoals nu geformuleerd, volstrekt oneens.

5. Omdat wij gezien de tijd niet meer uitvoerig op het Advies kunnen reageren, maar dit wel op korte termijn kunnen doen, verzoeken wij u dringend het Advies niet te accepteren zoals het nu aan u wordt gepresenteerd.

6. Op 15 december hebben wij een brief verzonden aan alle voorzitters van de fracties die deel uitmaken van de Provinciale Staten. Tot onze verbazing hoorden wij pas op 10 januari dat deze brief nooit de aangeschreven partijen heeft bereikt.

7. De St. DOL zal na raadpleging van deskundigen zowel inhoudelijk als juridisch nagaan welke stappen ondernomen dienen te worden om te voorkomen dat een dergelijke volstrekt ondemocratische wijze van handelen met daarbij in haar stukken verdraaiing van feiten en waarheden, niet meer zal voorkomen in de toekomst.

Dit is een aanfluiting voor de op provinciaal niveau gevoerde politiek en een slag in het gezicht van elke kiezer.

8. Meer informatie kunt vinden op de Website limburghuis.nl.

Verwachtend dat u goede notie zal nemen van dit en onze eerdere brieven tekenen wij,

hoogachtend,

het bestuur van de ST. DOL

namens dit

mw. Leonie Robroek
voorzitter