Veldeke
Vereniging tot instandhouding en bevordering der Limburgse dialecten en volkscultuur
opgericht 26 januari 1926

Aan de leden van Provinciale Staten van Limburg

Puth, 20 januari 2001

Betreft: streektaalfunctionaris en Road veur 't Limburgs

Dames en Heren,

Met veel belangstelling heeft het bestuur van de vereniging Veldeke Limburg de behandeling van een aantal onderwerpen die het dialect en de bevordering van het dialectgebruik betreffen middels verslagen van uw vergaderingen gevolgd.

Daarbij is ons gebleken dat van een aantal gedachten en opvattingen is uitgegaan die enige toelichting en verklaring van de zijde van ons bestuur wenselijk maken. Wij nemen deze gelegenheid dan ook graag te baat om op enkele van de besproken onderwerpen hier nader in te gaan.

Allereerst lijkt het ons goed u een zeer beknopt profiel van de vereniging Veldeke Limburg te schetsen.
Onze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en heeft in die driekwart eeuw steeds de belangen van de Limburgse dialecten voorgestaan. Zij biedt: Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid (V.E.L.D.E.K.E.). Het behoort dus tot het wezen van de vereniging dat zij de individualiteit en het geschakeerde patroon van de Limburgse dialecten tot uitgangspunt van beleid hanteert. Daarvoor baseert zij zich op taalhistorische en sociolinguïstische (wetenschappelijke) inzichten.

De vereniging is met haar ruim 3200 leden, verdeeld over de hele provincie, goed verankerd in de Limburgse samenleving. Geografisch over de provincie gespreid zijn er elf kringen, die met eigen kringbesturen plaatselijk en/of regionaal activiteiten organiseren. Een kring Belgisch-Limburg staat op het punt opgericht te worden. In haar lange bestaansgeschiedenis heeft de vereniging ontelbare publikaties in het licht gegeven, educatieve programma's verzorgd en een kader opgetuigd waarbinnen mensen die met de dialectbeoefening iets beoogden hulp en bijstand konden vinden. In haar tweemaandelijks orgaan biedt de vereniging informatie over uiteenlopende dialectonderwerpen en verschaft zij een podium aan dialectauteurs.

Gezien de omvang van het ledenbestand - er wordt actie gevoerd om dat nog verder te verhogen - en de veelvuldige contacten die de vereniging onderhoudt met verwante organisaties en wetenschappelijke instituten, moet de vraag worden gesteld hoe lang het nog mogelijk is dit alles met een voor de volle 100 o/o uit vrijwilligers bestaand apparaat te managen. Tegen deze achtergrond kwam in 1998 het initiatief van de provincie om te komen tot de inrichting van een Limburghuis dan ook als een geschenk uit de hemel. Veldeke Limburg heeft met overtuiging aan de besprekingen om tot dit doel te geraken meegewerkt, ook omdat de vereniging dan de beschikking krijgt over professionele ondersteuning. Dat daarnaast een professioneel dialectfunctionaris ter beschikking zou komen, was voor de vereniging de vervulling van een vurig gekoesterde wens: eindelijk lopen we in Limburg dan een beetje in op de andere provincies met een levende streektaal.

Het is u niet onbekend, dat de totstandkoming van het Limburghuis mede door het gecompliceerde karakter van een der beoogde historische partners nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Dit en het gegeven dat het provinciaal bestuur de aanstelling van een dialectfunctionaris niet langer als omstreden beschouwde en deze binnen de kortst mogelijke termijn wilde benoemen, was voor het bestuur van de vereniging Veldeke aanleiding een procedure te starten die moest leiden tot een voordracht aan Gedeputeerde Staten. De procedure liet bewust sollicitatie door niet-Veldeke-leden toe.

Als geen ander in Limburg pretendeert de vereniging Veldeke Limburg alle personen die hetzij wetenschappelijk, hetzij uit liefhebberij zich met het dialect op enigerlei wijze bezig houden te bestrijken. Dat geldt zelfs voor de (handvol) verklaarde tegenstrevers van de vereniging!
In die gedachtengang was het vanzelfsprekend, dat Veldeke Limburg een advertentie plaatste in haar periodiek van 22 augustus (Veldeke jaargang 75 - 2000 nr. 4) - zie bijlage - waarin kandidaten werden opgeroepen voor de functie van "streektaalfunctionaris Limburg". Zoals uit de tekst van de advertentie kan worden opgemaakt is er geen misverstand mogelijk t.a.v. de positionering van de functionaris: binnen het op te richten Limburghuis.

Bijkomend voordeel van deze procedure is geweest, dat er nauwelijks kosten mee gemoeid waren, Na zorgvuldige selectie is door het bestuur van de vereniging Veldeke Limburg een kandidaat voorgedragen die "door vriend en vijand" als bij uitstek geschikt wordt beschouwd.
Nu in uw vergaderingen ondubbelzinnig is verklaard en in overgrote meerderheid is beslist dat het niet opportuun is een op bepaalde dialecten gebaseerd "esperanto-Limburgs" te (laten) construeren, zal de consequentie hiervan moeten zijn, dat de bestaande dialecten krachtdadig bevorderd worden. Ons bestuur ziet hierin een bevestiging van de doelstelling die het al 75 jaar nastreeft. Met betrekking tot de te installeren Road veur 't Limburgs gaan wij ervan uit dat u dit uitgangspunt als toetsingskader voor benoembaarheid van de leden van die Road logischerwijs zult gaan hanteren.

Het bestuur van de vereniging Veldeke Limburg hecht zeer aan integriteit en correcte omgangsvormen. Het zoekt de publieke discussie niet, maar moet constateren dat het tot mikpunt wordt gemaakt van aantijgingen en veronderstelde manipulatie. Wij betreuren dat in hoge mate en hopen, dat deze brief een eerste bijdrage kan zijn aan het vormen van een correct beeld van de feiten. Wij zijn voorts graag bereid met ieder van u aan tafel te gaan zitten teneinde desgewenst meer informatie te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Drs. L. Giesen
Voorzitter
J. Stassen
Secretaris