21 02 2002 Dagblad De Limburger

Onderwijsakte Limburgs voor basisscholen

VENLO - .Een speciale kadercursus Limburgs voor mensen die zich geroepen voelen om in het basisonderwijs les te gaan geven in de Limburgse taal. Een opleiding die moet resulteren in een 'onderwijsakte' - zij het geen officiële - die aangeeft dat de cursisten de kennis en de kunde in huis hebben om kinderen bij te spijkeren in de beginselen van het Limburgs.

Die 'onderwijsakte' is een van de meest aansprekende projecten uit het meerjarenplan 2001-2004 van de Raod veur 't Limburgs en de Limburgse streektaalfunctionaris Pierre Bakkes. Een lijvig stuk, waarin de Raod veur 't Limburgs onder meer uiteenzet wat er de komende jaren concreet op stapel staat ter onderbouwing van haar doelstellingen: het tegengaan van de vervlakking in de variatie van het Limburgs, en het bevorderen van het gebruik van het Limburgs - als spreektaal maar ook als schrijftaal - in de hedendaagse samenleving.

Het onderwijs, het opzetten van cursussen voor alle mogelijke leeftijds- en doelgroepen, van jong tot oud, speelt in dat meerjarenprogramma een voorname rol. Ook al wijst de Raod veur 't Limburgs er nadrukkelijk op dat scholen weliswaar de geijkte instituten zijn voor taalonderwijs - in welke taal ook - maar dat voor het voortbestaan van een taal uiteindelijk méér nodig is dan wat lessen op school.

Behalve aan de opzet van de kadercursus Limburgs voor aspirant-leerkrachten wordt ook druk gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal, zowel voor de scholen zelf als voor de lerarenopleidingen. De lesmethode Limburgs is ós leef zal bestaan uit twee reeksen schoolboeken, een voor basisscholen en een voor voortgezet onderwijs, waarin de teksten per dialectregio wisselen. Leerlingen in Kerkrade krijgen Kerkraadse teksten voorgeschoteld, voor de scholen in de regio Venlo worden voorbeeldteksten in het daar gesproken dialect opgenomen. Taalonderwijs 'op maat', dus.

De Raod veur 't Limburgs wil daarmee zelfs nog een trede lager beginnen: bij de peuterspeelzalen. Er komt een speciale campagne om het dagelijks gebruik van het Limburgs door peuters aan te moedigen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan Limburgse voorleesboeken, een repertoire van Limburgse kinderliedjes en het ontwikkelen van een 'doe-programma' à la Sesamstraat.

Ook voor het voortgezet onderwijs (twaalf- tot achttienjarigen) wil de Raod veur 't Limburgs een serie theaterproducties opzetten.

Voornaamste doel, volgens de Raod veur 't Limburgs: jongeren moeten plezier in de Limburgs taal - in al zijn variatie - hebben en houden. En ze moeten ervan doordrongen raken dat het Limburgs in het dagelijks leven gelijkwaardig is aan welke taal dan ook.