24 01 2001 Dagblad De Limburger

Eenheid aan het taalfront

Maastricht - De dialectgroepering DOL (stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg) en AGL (werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs) kunnen gezamenlijk één extra zetel krijgen in de Raod veur 't Limburgs, de adviescommissie voor het Limburgse streektaalbeleid.

Met dat voorstel willen Gedeputeerde Staten proberen alle partijen aan het Limburgse taalfront zo niet op een lijn, dan toch in leder geval samen aan tafel te krijgen. In het oorspronkelijke voorstel moesten de 'veldwerkers' van de Limburgse taal het doen met één zetel voor de vereniging Veldeke. De overige vier zetels in de Raod veur 't Limburgs waren voor de provinciebesturen van de beide Limburgen en dialectdeskundigen van de universiteiten in Hasselt en Nijmegen.

GS stellen aan de extra zetel voor DOL/AGL in de Raod wel de nadrukkelijke voorwaarde dat er sprake moet zijn van "constructieve participatie". Vrij vertaald: opbouwend overleg in het belang van de verdere ontwikkeling van de streektaal.
Of het compromisvoorstel van GS iets uithaalt, is zeer de vraag. "Een goedmakerije, een poging om een klungelig aangepakt verhaal nog een beetje recht te breien", reageert Paul Prikken (AGL). "Wij worden nu neergezet als de herrieschoppers, die dan in vredesnaam maar een beetje hun zin moeten krijgen. Terwijl wij alleen bepleiten wat oorspronkelijk de bedoeling was: een onafhankelijke Raad voor het Limburgs, met plaats voor àlle spelers uit het veld. Met AGL, DOL, Veldeke, provincie, maar ook met bijvoorbeeld het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap."

Leo Henderikx van DOL is nog directer. "Dit is onacceptabel. De provincie wil blijkbaar maar niet inzien dat DOL en AGL twee aparte organisaties zijn. Wat moeten we met zo'n gedeelde zetel? Wij willen eerst een hele brede Raad voor het Limburgs, eerst gezamenlijk vaststellen waar we heen willen, en hoe. Daarna pas concrete stappen, zoals een streektaalfunctionaris aanstellen. Constructief overleg? Graag. Maar vooraf."
GS hebben de instelling van de Raod veur 't Limburgs en de aanstelling van de streektaalfunctionaris -die de promotie het Limburgs in de praktijk coördineren- echter nadrukkelijk gekoppeld. En volgens Provinciale Staten ook weer nadrukkelijk aan hand van Veldeke gelopen. Veldeke heeft via het eigen verenigingsblad kandidaten voor functie opgeroepen, er één geselecteerd (Pierre Bakkes uit Roermond) en die als enige voorgedragen bij de provincie.
GS geven toe, dat het wellicht was geweest als Veldeke met de functie had geadverteerd, bijvoorbeeld in de dagbladen. Toch willen ze de procedure niet opnieuw starten. Volgens GS, blijft hoe dan ook overeind dat Bakkes algemeen als de beste kandidaat wordt beschouwd.
Paul Prikken: "Daar gaat het niet om. Wij hebben niets tegen Bakkes. Maar als je met gemeenschapsgeld werkt, moet je je aan procedures houden, met open vizier overleggen met alle betrokkenen. Niet via de achterdeur een vooropgezet doel proberen te verwezenlijken."
Er zijn trouwens, zegt Henderikx, meer geschikte kandidaten voor de baan van streektaalfunctionaris. "Maar als je geen fatsoenlijke open procedure volgt, dan zet je die bij voorbaat buitenspel."