Provincie Limburg
Zijne Excellentie de heer Gouverneur
Mr. B.J.M. Van Voorst tot Voorst
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
 
Heerlen, 12 september 2000
 
Excellentie,
De Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg (Stichting DOL) is vanaf haar oprichting in 1994 actief in het behoud en het bevorderen van het Limburgs erfgoed (taal en cultuur).
Als hoogtepunten van de vele activiteiten gelden o.a. een jaarlijkse Limburgkalender, de Limburgse vertaling van Le Petit Prince van De Saint-Exupéry, educatief materiaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs, en gerichte adviezen aan het adres van de Provincie,
Om hierop aan te sluiten: De Stichting DOL heeft meerdere adviezen in de vorm van rapporten aan de Provincie verstrekt, o.a. De Aanvraag tot Erkenning van het Limburgs als minderheidstaal (2 november 1995) en het Heemkunderapport (april 1996). Van belang is ook Het Verzoek aan de toenmalige Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, dr. Ir. J. Ritzen en aan de Provincie Limburg om activering van een streektaalinstituut, een dialectwerkplaats. De Stichting DOL heeft ervaringen uitgewisseld met soortgelijke instellingen in andere provincies. Het Verzoek werd ingediend in 1995. Het bevat een begroting voor de coördinator (lees 'streektaalfunctionaris') van fl 96.000 op jaarbasis, voor de werkplaatsfunctie fl 78.000 op jaarbasis.
In een brief antwoordt de Provincie dat zodra er geld beschikbaar komt, wij als initiatiefnemers benaderd zouden worden om dit voorstel te kunnen ontwikkelen. Tot op heden heeft de Provincie hieraan geen gevolg gegeven.
Het viel de Stichting DOL op dat de vereniging Veldeke in haar tijdschrift een vacature voor een streektaalfunctionaris plaatste, slechts open voor haar leden. Hierin stond ook een interview met u. Van Gedeputeerde M. Eurlings mocht de Stichting DOL tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 september l.l., vernemen dat Veldeke de streektaalfunctionaris in dienst gaat nemen. Van welke middelen bekostigt Veldeke deze? De gedeputeerde vermeldt in een vergadering van de Vaste Commissie van Welzijn, Zorg en Cultuur van 25 augustus 2000 dat de bedoelde vacature openstaat voor zowel mannen als vrouwen. Andere Provincies kennen al een streektaalfunctionaris. Hoe wordt de samenwerking met deze collega's vormgegeven? Hoe kan het vaststaan dat Veldeke een streektaalfunctionaris gaat benoemen zonder voorafgaand overleg met de initiatiefnemer tot deze functie (De Stichting DOL) ? Wat verklaart de aankondiging in de brief van 22 augustus 2000 van het College van Gedeputeerde Staten (aangenomen door Provinciale Staten) dat er besprekingen zijn met derde-organisaties? Stichting DOL is op geen enkele wijze hierover benaderd.
De Stichting DOL heeft haar bijdrage geleverd als onpartijdige en onafhankelijke deskundige aan de totstandkoming van het initiatiefvoorstel en heeft mede bijgedragen aan het vrijwel unaniem besluit van de Provinciale Staten van 8 september 2000 om te komen tot de benoeming van een onpartijdige en onafhankelijke streektaalfunctionaris en de instelling van de "Raod veur 't Limburgs".
De Stichting DOL is bereid om haar ervaringen en haar deskundigheid ten dienste te stellen van de Provincie voor verdere uitbouw van een Erkende Streektaal. Zij heeft talloze projecten zelf voorbereid, vormgegeven en voltooid, zonder structurele provinciale subsidie.
Zij is een aanvulling op de vereniging Veldeke, de Stichting Sociaal Historisch Centrum Limburg, het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, de Kommissie voor het Algemeen Geschreven Limburgs, heemkundeverenigingen, dichters, schrijvers en anderen die de Limburgse taal en cultuur een warm hart toedragen.
De Stichting DOL verzoekt u beleefd om een onderhoud om met u hierover van gedachten te wisselen.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking,
 
met hoogachting getekend,
 
namens de Stichting DOL,
Drs Leo M. Henderikx (secretaris)
Leonie Robroek (voorzitter)