Waor of neet waor aflevering 556

maandag 14 juli 2003

Paul Prikken

knórvel

[A = GOED]

Interessant waord. Ei waord det begint mit de Limburgse medeklinker 'KNe', de kn van knoup, knien, knooj, kniep, knóp en dus ouch de kn van knórvel. Want eine knórvel det is eine knóp in hout, eine knoest.

In de zaegerie vloke ze altied es ze eine knórvel taengekómme want sóms geit de zaeg kepot op zoe'ne knórvel. En dan knotere ze euver dae knórvel. Heurt g'r het: knórvel mit de kn van knotere.

[B = FOUT]

Det waor dus einen oetlèk mit de kn van knatsj-knaoke-gek. Es ich zoeget zouw verzinne zouw ich knalrood waere tot in miene knórvel. De knórvel det is namelik de nak, de kraag, de lurve, de gribses.

Ei popelaer waord. 'Pak 'm bie ziene knórvel', zèkge ze dan.

[C = FOUT]

Ja jonges. K het nog knulliger? Kènt g'r nog meer biejeinknoje mit de kn van knórvel? Eine knórvel det is hetzelfde es ein gigantische sjtómmiteit. Neet zoemer ein sjtómmiteit mer einen enorme blunder. Bieveurbeeld water in de benzienbak doon of de gaasleiding op de waterkraan aansjloete. Det zeen knórvele. Me zaet ouch knórvelhannes of knórvelkóntj van emes dae ech neet allein te troewe is, eine mit twie linkse henj, eine dae allein mer in sjtaot is knórvele oet te sjpoke.

[OPLOSSING = A]

knórvel = knoest