Waor of neet waor aflevering 572

dinsdag 05 augustus 2003

Wim Kuipers

Sjórvele

[A. FOUT]

Det waord höb ich lang neet mie geheurd. Waal wie ich in deens woor. Einen aovendj wólle veer ein seksbios binne. Doe wits wie ndet geit. Eine jóng, good katteliek mesjiens, dae dörfde neet good, en hae zag: ich mót efkes naodinke. Ich zoog häöm dao sjtaon sjórvele: aarzele oet verlaegeheid.

[B. FOUT]

Aarzele zaes doe? Inderdaad. Wen dich 't aete neet nao binne wilt, dan zits doe dich daomit te sjórvele, mit det aete. 't Nederlandjs is ermer. Veer zólle zèkge: wórstele mit get, spesjaal mit aete, mae ouch ein meining die dich neet zint.

[C. GOED]

Det wórstele mit aete kan ich mich good veursjtèlle, wens te ein bóttram mit glaas its, of de vösj mit de graote d'rin, det det grei dich dan door de kael sjórvelt. Sjórvele det is ei saort sjoere, mae neet opzittelik.

[OPLOSSING: C]

Opmerking: B bedoelde: zich sjörge.