Doctorandus Limborandus

Joep Leerssen zaet dat aan de universiteit van Mesjtreech eine 'leerstoel' veur de Limburgse dialectologie moot kòmme. Het woord leer'sjtool' zaet het al: de Limburgse taalkènnis is veural ein zittend ambach. Es het zowied kump, zal het d'ròm te doon zeen wae op dae sjtool maog gaon zitte. De tweede vraog is nog väöl lestiger: waat gaon ze aan diej jònges en maedjes òngerwieze en kònne diej dao later get profieteliks mèt doon? Kònne Limborandusse biej NedCar aan de bak, òmdat diej het waord 'Mitsubishi' zo sjoon oetsjpraeke? De universiteit kèn d'r misjiens ei paar kwiet aan de klachtentillefoon van het vleegveldj van Baek. Of eine biej Beppie Kraft òm de Limburgse CD's te sortere. Eine kèn misjiens op gank es tolk mèt de goeverneur en den angere kèn misjiens es vogel op ei sjöttefees deens doon. Mer dan höbs-te het mèt de wirkversjaffing veur diej Limborandusse ouch gehad. Ich dènk dat dao geine wèk mèt te verdene is.

Noe zal op diej Limburgse fakulteit waal veurnamelik aandach gegaeve waere aan oze literaire riekdòm. Zo zal dao de vroag behanjeldj waere ofs-te de gemiddelde Limburgse roman mèt de GFT-bak of mèt de miljeu-box maogs mitgaeve. Ein anger verplich vak geit euver de vraog: wo kòns-te Limburgs kalle zònger dich belachelik te make en wo kòns-te dich belachelik make zònger Limburgs te kalle?

Ei paar oer in de waek kònne ze besjtaeje aan den dageliksen ambras van het 'Limburger' zeen. Daoväör wurt de medische fakulteit van Mesjtreech ingesjakeld, diej het Limburgs 'minderwaardigheidcomplex' geit òngerzeuke. Woròm dabbe de Limburgers zich altied ònger wiej eine mouterop en wiej kòns-te aan de mölshuip baove de gròndj zeen dat eine Limburger baezig is diene sjone mosem te verzauwe? Het letste vak kènt gaon euver de kòmaaf van de Limburger. Wo kump hae vandan en haet hae de zondvloed euverlaef òmdat Noach ouch van de Limburgers ei menke en ei wiefke op zien ark haet mitgepak?

Wiej geer zeet is dao euver de Limburger toch nog het eint en 't angert op akademisch niveau te vertèlle. Misjiens kèn ouch nog ein aafdeiling Limburgse anthropologie opgerich waere òm èntjelik ins het òngersjeid tösje de Sjengelènjer en den Hollènjer eine weitensjappelike baojem te gaeve. Jo Ritzen zal dao waal get subsidie veur veil höbbe. Hae is dan waal eine weggeloupe Limburger, mer òm dat good te maken kèn hae òs baeter noe mèt ein werm handj gaeve waat hae later mèt ein kaud handj neet meer kèn. Kultuur dat maog ummers get geldj koste. Waat zèk ich: kultuur MOOT geldj koste, ouch al sjrieve veer dat woord mèt de K van Kwatsj oet het jaor Pratsj.

Ein universiteit veur ein taal, diej nog neet ins ein eige sjriefwies haet? Ein taal wovan de literair produktie aeveväöl veursjtèlt es einen hauven aerpel in eine laege zak. Dat is toch hetzelfde es ein sjuurpaort aope zètte òm ein ert bènne te laote. Dat is hetzelfde es ein zaat hermenieke euvernachs beneume tot filharmonisch orkes. Laot òs dat gedechs veurluipig mer kremere en de esj d'rvan begrave in ei pötje. En zeker neet in ei subsidiepötje!